چرا طراحی معماری؟


طراحی معماری، شامل طراحی فضایی است که توسط مرزهای ساختمانی ساخته شده است. طراحی معماری همچنین می‌تواند طراحی نخستین نقشه برای استفاده، طراحی تجدی برای تغییر دادن طرح، یا تجدید نظر کردن در مورد طرح و استفاده‌های مطابق نیاز نیز باشد.

اخیراً معماری داخلی جزئی ازمعماری پایدار نیز محسوب می‌شود که در واقع بخشی از آن نیز به نگهداری منابع و بازیافت برای طراحی کاربردی، می‌پردازد. به طور کلی این موضوع به طراحی محیط و فرم بر می‌گردد و معماری داخلی در واقع فرایندی است که در آن قسمت داخلی ساختمان‌ها با توجه به همهٔ جنبه‌های انسانی و استفاده از فضاها، طراحی می‌شود و در واقع طراحی داخلی ساختمان با توجه به قید شرط‌های معماری است.
Image
Image
گام اول در طراحی معماری ، شناخت پروژه می باشد. در این مرحله،با جمع آوری اطلاعات و بررسی موقعیت ساختگاه پروژه ، داده ها و آمار موجود، مقررات و ضوابط ملی ومنطقه ای و دریافت نظرات و نیازهای کارفرما (الویت نخست ما)، تصویری از چگونگی پروژه بدست می آید.
هوم کلینیک با ارائه خدمات ویژه در زمینه معماری داخلی و طراحی معماری آماده خدمات رسانی به کلیه شهروندان تهرانی  می باشد.